OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU BAZE PODATAKA „JOMOLOGIA“

1.

Podaci o pružatelju usluge

1.1.
Pružatelj usluge je Centar za vozila Hrvatske, dioničko društvo, iz Zagreba, Capraška 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080012371, OIB: 73294314024, MB: 3213501 (u daljnjem tekstu CVH).
1.2.
Ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Općim uvjetima Ugovora o korištenju baze podataka „Jomologia“ (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), sva komunikacija s CVH vezano za provedbu ugovora može se odvijati pisanim putem na adresu sjedišta, Zagreb, Capraška 6; elektroničkom poštom na adresu info@jomologia.hr; telefonom na broj: +385 1 4883 642 ili +385 1 4817 366 i fax-om na broj: +385 1 4817 369.

2.

Pojmovi

2.1.
Osim ukoliko nije izrijekom drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima, pojmovi koji se koriste u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:
Baza podataka – zbirka podataka koja sadrži orijentacijske novonabavne cijene i vrijednosti rabljenih vozila koja su u prodaji na hrvatskom tržištu. Novonabavne cijene se odnose na vozila u prodaji od 1995. godine, dok se vrijednosti rabljenih vozila odnose na osobne automobile, teretna vozila i motocikle do 30 godina starosti (koje je moguće korigirati s obzirom na prijeđene kilometre pojedinog vozila). Baza podataka sadrži osnovne i proširene tehničke podatke sadržanih vozila. Za osobne automobile dostupne su cijene paketa opreme i opcija dodatne opreme, prema dostupnosti podataka ovlaštenog zastupnika marke vozila.
Korisnik usluge - fizička ili pravna osoba koja, sukladno ovim Općim uvjetima, s CVH sklopi Ugovor o korištenju baze podataka.
Potrošač – Korisnik usluge koji je fizička osoba i koji sklopi Ugovor o korištenju baze podataka izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Ugovor o korištenju baze podataka - ugovor između CVH i Korisnika usluge predmetom kojega je korištenje baze podataka.
Upit - zahtjev za prikazom podatka cijene, vrijednosti ili ostatka vrijednosti vozila, koji je rezultirao prikazom traženog podatka.
Ostatak vrijednosti - podatak o ostatku vrijednosti u poslovima leasinga, za rabljene osobne automobile, teretna vozila i motocikle do 10 godina starosti, koji su u prodaji na hrvatskom tržištu. U smislu ovih Općih uvjeta, izračun ostatka vrijednosti je oblik korištenja Baze podataka.

3.

Uvodne odredbe

3.1.
CVH je proizvođač baze podataka.
3.2.
Bazu podataka CVH redovito nadopunjuje i mijenja, a podatke koje ona sadrži, uz naplatu, ustupa na korištenje trećim osobama.
3.3.
Ovim Općim uvjetima uređuje se ugovorni odnos CVH i Korisnika usluge vezano za korištenje baze podataka.

4.

Predmet ugovora

4.1.
Ugovorom o korištenju baze podataka CVH se obvezuje, uz uvjete i na način propisan ovim Općim uvjetima, omogućiti Korisniku usluge korištenje podatka iz baze podataka, a Korisnik usluge se obvezuje platiti ugovorenu cijenu i podatke koristiti sukladno ugovorenim uvjetima.
4.2.
Pravo korištenja podataka koje se daje Korisniku usluge je neisključivo i neprenosivo, a ograničeno je u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i odredbama Ugovora o korištenju baze podataka.
4.3.
Baza podataka se može koristiti putem web stranice jomologia.hr ili putem web servisa (API).

5.

Oblik ugovora

5.1
Ugovor o korištenju baze podataka se u pravilu sklapa u pisanom obliku. Iznimno, ugovor o korištenju baze podataka putem web stranice jomologia.hr, u kojemu Korisnik usluge cijenu plaća unaprijed može se sklopiti i putem sredstava daljinske komunikacije, na način propisan ovim Općim uvjetima.

6.

Tehnički preduvjeti

6.1.
Korisnik usluge je dužan o svom trošku osigurati sljedeće tehničke preduvjete za korištenje baze podataka:
- osobno računalo ili drugi uređaj s mogućnošću prikaza web stranica,
- pristup internetu s odgovarajućim internetskim preglednikom.

7.

Cijena usluge

7.1.
Korisnik usluge se obvezuje za korištenje baze podataka platiti cijenu sukladno važećem cjeniku CVH u trenutku sklapanja ugovora.
7.2.
CVH zadržava pravo naknadne izmjene cjenika te je takav cjenik obvezujući za Korisnika usluge, s time da Korisnik usluge koji bi primjenom novog cjenika bio stavljen u nepovoljniji položaj ima pravo jednostrano otkazati ugovor u roku od 15 dana, računajući od dana kada je zaprimio obavijest o novim cijenama. U suprotnome, smatra se da je Korisnik usluge suglasan s primjenom novog cjenika.

8.

Odgovornost i posebne obveze stranaka

8.1.
Korisnik usluge je upoznat s činjenicom da baza podataka sadrži veliki broj podataka koji se redovito nadopunjuju i mijenjaju. Unatoč dugogodišnjem iskustvu i iznimnim naporima koji se ulažu u prikupljanje i obradu podataka, CVH ne jamči Korisniku usluge da će podaci u potpunosti biti bez nedostataka.
8.2.
CVH ne jamči Korisniku usluge da će u bazi podataka biti sadržani podaci o apsolutno svim vozilima koja su u prodaji ili su bila u prodaji na hrvatskom tržištu od strane ovlaštenog distributera.
8.3.
Isključena je svaka odgovornost CVH za štetu nastalu Korisniku usluga ili trećim osobama koja nastane zbog neadekvatne uporabe podataka od strane Korisnika usluga, kao i štetu nastalu uslijed nemogućnosti korištenja usluge zbog više sile, tehničkog kvara ili drugih okolnosti na koje CVH nije mogao utjecati, kao i u slučaju neovlaštene izmjene podataka uporabom malicioznih računalnih programa.
8.4.
U svakom slučaju, isključena je odgovornost CVH za štetu nastalu Korisniku usluga ili trećim osobama uzrokovanu običnom nepažnjom.
8.5.
Korisnik usluge nema pravo od podataka koje koristi stvarati vlastite baze podataka. Korisnik usluge podatke ne smije umnožavati, mijenjati, nadopunjavati, učiniti dostupnima trećim osobama, kao niti koristiti na način kojim nanosi štetu interesima CVH. Također, Korisnik usluge nema pravo prenijeti prava temeljem Ugovora trećim osobama, a u slučaju prijenosa prava univerzalnom sukcesijom CVH ima pravo na raskid Ugovora.
8.6.
CVH se obvezuje bazu podataka redovito nadopunjavati i mijenjati, prema dostupnosti podataka. Izmjene i dopune obavljati će se najmanje svakih 6 mjeseci.

9.

Ugovorna kazna

9.1.
Ukoliko Korisnik usluge povrijedi koju od obveza propisanih člankom 8.5. ovih Općih uvjeta, obvezuje se CVH platiti ugovornu kaznu u iznosu od 27.000,00 EUR.

10.

Raskid Ugovora

10.1.
CVH može raskinuti Ugovor prije redovnog isteka njegovog trajanja u sljedećim slučajevima:
- ukoliko Korisnik usluge ne podmiri bilo koju dospjelu novčanu obvezu koja proizlazi iz ugovornog odnosa niti u roku od 15 dana od primitka pisane opomene;
- ukoliko Korisnik usluge povrijedi koju od obveza propisanih člankom 8.5. ili člankom 12.1.-12.3. ovih Općih uvjeta;
- ukoliko nad imovinom Korisnika usluge bude otvoren stečajni ili likvidacijski postupak ili postupak predstečajne nagodbe, ili ako se odbije prijedlog za otvaranje stečajnog postupka zbog nedostatka mase za pokriće troškova;
- ukoliko Korisnik usluge ili njegove odgovorne osobe počine kazneno djelo ili prekršaj za koje se može izreći kazna zatvora,
- u drugim zakonom propisanim slučajevima.
10.2.
Zbog razloga iz članka 10.1. al. 2., 3., 4. i 5. ovih Općih uvjeta Ugovor se može raskinuti bez prethodne opomene.
10.3.
Čim nastupi koji od razloga za raskid Ugovora iz članka 10.1. ovih Općih uvjeta, CVH može onemogućiti Korisniku usluge pristup podacima.
10.4.
Korisnik usluge može raskinuti Ugovor prije redovnog isteka njegovog trajanja u slučaju neopravdane nemogućnost pristupa podacima duže od 5 radnih dana.
10.5.
Pravo na raskid ugovora temeljem članka 10.4. ovih Općih uvjeta Korisnik usluge ima pod uvjetom da je bez odgode obavijestio CVH o nemogućnosti korištenja usluge i da nemogućnost korištenja usluge nije uzrokovana višom silom, tehničkim kvarom ili drugim okolnostima na koje CVH nije mogao utjecati.
10.6.
Obavijest o raskidu Ugovora se dostavlja elektroničkom poštom ili preporučenom poštom na sljedeće adrese:
- za CVH na adrese iz članka 1.2. ovih Općih uvjeta,
- za Korisnika usluge na adrese navedenu u pisanom ugovoru ili adresu navedenu u postupku registracije, kada se ugovor sklapa putem sredstava daljinske komunikacije.
10.7.
Ugovor se smatra raskinutim s danom predaje na poštu preporučene pošiljke s obavijesti o raskidu, odnosno s danom kada je takva obavijest poslana na adresu elektroničke pošte primatelja.

11.

Podaci

11.1.
Ugovorne stranke su suglasne da su podaci koji se ustupaju Ugovorom o korištenju baze podataka tehnički podaci i da stranke ne razmjenjuju osobne podatke.
11.2.
Ukoliko Korisnik usluge u postupku sklapanja Ugovora navede podatke koji se, sukladno posebnim propisima, smatraju osobnim podacima, Korisnik usluge je suglasan da CVH te podatke može prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu izvršavanja Ugovora. CVH će osigurati provedbu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka.
11.3.
Korisnik usluge se obvezuje bez odgode obavijestiti CVH o bilo kojoj promjeni podataka koji su relevantni za izvršenje Ugovora.
11.4.
Korisnik usluge je suglasan da ga CVH putem elektroničke pošte, u pisanom obliku i telefonom može obavještavati o svim promjenama vezanim za ugovorni odnos, uključivo i obavijesti komercijalne prirode.

12.

Poslovna tajna

12.1.
Ugovorne stranke su suglasne da sve podatke koje saznaju tijekom realizacije Ugovora o korištenju baze podataka, kao i sam Ugovor, čuvaju kao poslovnu tajnu.
12.2.
Niti jedna stranka neće bez pisane suglasnosti druge stranke bilo koje podatke vezane za Ugovor, kao niti sam Ugovor ustupiti, dati na uvid i/ili raspolaganje trećoj osobi.
12.3.
Odredbe o poslovnoj tajni trajne su naravi i ostaju na snazi i nakon prestanka Ugovora na bilo koji način.

13.

Sklapanje Ugovora putem sredstava daljinske komunikacije

13.1.
Korisnik usluge i CVH mogu sklopiti Ugovor o korištenju baze podataka putem sredstava daljinske komunikacije. Na ovaj način ugovor se može sklopiti isključivo za pristup podacima putem web stranice jomologia.hr, na način opisan člankom 13.2.-13.9.
13.2.
Osoba koja želi sklopiti Ugovor može u svakom trenutku podnijeti zahtjev koji u smislu članka 256. Zakona o obveznim odnosima predstavlja ponudu za sklapanje Ugovora pod objavljenim uvjetima.
13.3.
Zahtjev se podnosi na način da osoba zainteresirana za sklapanje Ugovora na internetskoj stranici jomologia.hr dovrši postupak registracije.
13.4.
U postupku registracije osoba zainteresirana za sklapanje Ugovora unosi osnovne identifikacijske podatke: ime organizacije (u slučaju pravne osobe) i ime i prezime odgovorne osobe (administrator) te njegovu e-mail adresu te potvrđuje da je upoznata i suglasna s odredbama ovih Općih uvjeta i odredbama važećeg cjenika.
13.5.
Osoba zainteresirana za sklapanje ugovora može odabrati pojedinačni kredit za jedan upit ili određeni paket kredita za više upita, sukladno važećem cjeniku CVH.
13.6.
Nakon potvrde unesenih podataka, osobi zainteresiranoj za sklapanje Ugovora se šalje automatska elektronička poruka koja sadrži ove Opće uvjete u pdf. formatu, cjenik usluga i poveznicu za dovršetak procesa registracije. Osoba zainteresirana za sklapanje Ugovora potvrdom na poveznicu potvrđuje autentičnosti adrese elektroničke pošte koju je upisala.
13.7.
Nakon dovršetka registracije, osoba zainteresirana za sklapanje Ugovora koja uplati cijenu za odabrani iznos kredita zaprimit će elektroničkom poštom potvrdu o sklopljenom ugovoru.
13.8.
CVH se obvezuje u roku od 8 dana od primitka uplate na korisnički račun Korisnika usluge doznačiti kredite pomoću kojih se mogu postavljati upiti.
13.9.
Ugovor između CVH i Korisnika usluge smatra se sklopljenim s danom kada je potvrda iz članka 13.7. ovih Općih uvjeta dostavljena na adresu elektroničke pošte Korisnika usluge.
13.10.
Korisničkim računom Korisnika usluge mogu se koristiti samo zaposlenici koje Korisnik usluge odredi svojim internim aktima i odlukama, s time da se sve radnje koje su poduzete pod korisničkim imenom i lozinkom Korisnika usluge smatraju radnjama Korisnika usluge.
13.11.
U skladu s odredbom članka 13.10. ovih Općih uvjeta, Korisnik usluge je odgovoran za naknadu za sva pretraživanja provedena putem njegovog korisničkog imena i lozinke, neovisno o eventualnim zlouporabama. U slučaju sumnje na zlouporabu, Korisnik usluge je dužan bez odgode obavijestiti CVH.

14.

Prava potrošača koji sklopi ugovor putem sredstava daljinske komunikacije

14.1.
Potrošač koji dovrši postupak registracije iz članka 13.6. ovih Općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta i važećeg cjenika, a posebno odredbama koje propisuju plaćanje usluga, njegovo pravo na raskid Ugovora i slučajeve u kojima je to pravo isključeno. Dovršetkom postupka registracije potrošač izričito izjavljuje da mu usluga može biti pružena i prije isteka roka unutar kojega može jednostrano raskinuti Ugovor. Potrošač je suglasan da se potvrda o sklopljenom ugovoru iz članka 13.7. ovih Općih uvjeta ujedno smatra i potvrdom o suglasnostima koje je potrošač dao dovršetkom postupka registracije.
14.2.
Potrošač može uputiti prigovor vezano za ispunjenje Ugovora pisanim putem ili elektroničkom poštom, na adrese iz članka 1.2. ovih Općih uvjeta.
14.3.
Potrošač ima pravo, ne navodeći, razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana.
14.4.
Rok iz članka 14.3. počinje teći od dana sklapanja Ugovora.
14.5.
Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid Ugovora obavijestiti CVH o svojoj odluci da raskine Ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid Ugovora ili putem bilo koje nedvosmislene izjave kojom izražava volju raskinuti Ugovor. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora može se preuzeti na poveznici jomologia.hr.
14.6.
Izjava o raskidu Ugovora iz članka 14.5. ovih Općih uvjeta dostavlja se pisanim putem ili elektroničkom poštom, na adrese iz članka 1.2. ovih Općih uvjeta, a proizvodi pravne učinke od dana dostave.
14.7.
Potrošač koji pravovremeno raskine ugovor ima pravo na povrat uplaćene cijene razmjerno iznosu kredita koje još nije potrošio. Povrat će se izvršiti bez odgode, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja Izjave o raskidu Ugovora, na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. Ukoliko pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, potrošač ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.
14.8.
Iznimno od odredaba članka 14.3.-14.7. ovih Općih uvjeta, potrošač nema pravo na raskid ugovora ukoliko je već pristupio podacima (digitalnom sadržaju) za koje je platio cijenu. Ukoliko je potrošač podacima pristupio samo djelomično na način da još ima neiskorištenih kredita, ugovor može raskinuti, sukladno odredbama članka 14.3.- 14.7. ovih Općih uvjeta, samo u odnosu na neiskorišteni iznos.
14.9.
U slučaju spora između trgovca i potrošača može se podnijeti prijava Sudu časti hrvatske gospodarske komore, Sudu časti hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
14.10.
Odredbe članka 14.1.-14.9. ovih Općih uvjeta primjenjuju se isključivo na Potrošače, prema definiciji iz članka 2.1. ovih Općih uvjeta.

15.

Završne odredbe

15.1.
Za Ugovor je mjerodavno hrvatsko pravo.
15.2.
Za slučaj spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
15.3.
CVH zadržava pravo naknadne izmjene i dopune ovih Općih uvjeta. Izmjene i dopune bit će dostavljene Korisnicima usluge putem elektroničke pošte, najkasnije 15 dana prije njihova stupanja na snagu.
15.4.
Ukoliko su izmjene i dopune ovih Općih uvjeta za Korisnika usluge nepovoljnije u odnosu na važeći Ugovor, Korisnik usluge ima pravo raskinuti Ugovor u roku od 15 dana od dana dostave izmjena i dopuna Općih uvjeta. Korisnik usluge nema pravo na raskid Ugovora ukoliko su izmjene i dopune donesene isključivo u njegovu korist.
15.5.
Ukoliko je pojedina odredba ovih Općih uvjeta u suprotnosti s odredbom pisanog Ugovora o korištenju baze podataka, primjenjuju se odredba pisanog ugovora.
15.6.
Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.04.2017.
I/1, broj: 818-01/2017
datum: 14.03.2017.
Predsjednik uprave
Davorin Pavlović, dipl.ing.